Wonen
Dagbesteding
Begeleiding
Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)
Persoonsvolgend Budget (PVB)


Zorgaanbod in de Meander

De Meander is een voorziening voor jongeren (vanaf 13 jaar) en volwassenen met een mentale beperking. We bieden woonondersteuning, dagondersteuning en begeleiding. De Meander is een vergunde zorgaanbieder, gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

De Meander heeft een multidisciplinair team van orthopedagogen, verpleegkundigen, artsen, maatschappelijk werksters, kinesisten en een logopediste in dienst. Samen met de begeleiders staan ze garant voor warme professionele zorg op maat.Wonen

Wonen voor jongeren
Jongeren kunnen in de Meander deeltijds of voltijds gebruik maken van de functie verblijf. Je verblijft dan deeltijds of voltijds in het Multifunctioneel centrum van de Meander. Het verhogen van hun zelfredzaamheid, het verwerven van sociale vaardigheden, zoals leren omgaan met elkaar, leren gedachten en gevoelens uitdrukken over zichzelf en anderen, zijn belangrijke accenten in de begeleiding. Ook weekend- en vakantieopvang behoren tot de mogelijkheden. De jongeren in ons MFC lopen meestal voltijds en indien nodig deeltijds school in BuSo de Garve, op wandelafstand gelegen op onze campus.


Woonondersteuning voor volwassenen met een persoonsvolgend budget (PVB)
Volwassenen met een PVB kunnen in de Meander deeltijds of voltijds gebruik maken van de functie woonondersteuning. Je verblijft dan deeltijds of voltijds in één van de woonvormen van de Meander. Er zal steeds op basis van de zorgvraag van de cliënt bekeken worden welke woonvorm het best aansluit bij de cliënt.


DIO 'Meander inclusief'
Inclusieve ondersteuning is een vorm van woonbegeleiding voor personen met een mentale of mentaal-motorische handicap die zelfstandiger wensen te wonen en meer verantwoordelijkheid wensen op te nemen dan in het tehuis niet-werkenden.


DagbestedingDagopvang voor jongeren
Jongeren kunnen in de Meander gebruik maken van de functie schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang. Er is de mogelijkheid om na de schooluren een aanbod naar daginvulling te krijgen (schoolaanvullend) en er is de mogelijkheid om bepaalde dagdelen een schoolvervangend programma aangeboden te krijgen (schoolvervangend).


Dagondersteuning voor volwassenen met een persoonsvolgend budget (PVB)
De meeste cliënten de gebruik maken van de functie woonondersteuning in de Meander gaan verschillende dagdelen naar het bezigheidscentrum. Daar krijgen ze in verschillende binnen- en buitenateliers tal van arbeids- , bezigheids- of belevingsgerichte dagbestedingsmogelijkheden aangeboden. Daarnaast is het ook mogelijk om in de Meander enkel gebruik te maken van de functie dagondersteuning. De cliënt komt dan één of meerdere dagdelen naar het bezigheidscentrum.
Begeleiding

Mobiele en ambulante begeleiding voor jongeren
Jongeren en/of hun ouders/vertegenwoordigers kunnen in de Meander mobiel (aan huis) of ambulant (in de Meander) begeleid worden door de Meander. Het verhogen van hun zelfredzaamheid, het verwerven van sociale vaardigheden, zoals leren omgaan met elkaar, leren gedachten en gevoelens uitdrukken over zichzelf en anderen, zijn belangrijke accenten in de begeleiding. We vertrekken hierbij steeds vanuit de eigenheid en specifieke mogelijkheden van de cliënt.


Mobiele en ambulante begeleiding voor volwassenen met een persoonsvolgend budget
De Meander biedt mobiele en ambulante begeleiding aan. Bij mobiele begeleiding verplaatst de begeleider zich naar de cliënt en/of zijn netwerk. Bij ambulante begeleiding komt de cliënt naar de Meander om hier ondersteuning te krijgen rond thema’s die op dat moment bij de cliënt en/of zijn netwerk actueel zijn. Dit kan gaan om administratieve hulp, psychosociale of praktische ondersteuning,…
Rechtstreekst toegankelijke hulp (RTH) of rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ)

In de Meander bieden we rechtstreeks toegankelijke hulp en rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp aan. RTH/RTJ biedt een oplossing voor cliënten tussen 13 en 65 jaar, bij wie een handicap of het vermoeden van een handicap werd vastgesteld, maar die nog geen gebruik maken van niet rechtstreeks toegankelijke hulp. Ons aanbod bestaat uit verblijf, dagbesteding en begeleiding, mobiel of ambulant. Binnen RTH/RTJ kunnen er jaarlijks per cliënt maximaal 8 punten ingezet worden.
Persoonsvolgend Budget (PVB)

Vanaf 1 september worden alle nieuwe cliënten ondersteund met behulp van een persoonsvolgend budget. Voor de huidige cliënten wordt de overstap naar een PVB ingezet op 1/1/2017. Het filmpje hierna geeft hierover extra informatie.